Drobečková navigace

Italcars Černá Hora > Naše služby > Obchodní podmínky

Provozovatel (prodávající):


*Italcars, U lihovaru, Černá Hora, 67921*

Všeobecné obchodní podmínky

 

 

I.                    Úvodní ustanovení

 

1.1      Firma ITALCARS, Zbyněk Koupý, IČO:12409618, DIČ:CZ6912183773, s provozovnou: U lihovaru, Černá Hora, 67921, se v rámci svého předmětu podnikání zabývá zejména nákupem a prodejem ojetých motorových vozidel.

1.2      Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy a podmínky vznikající mezi firmou Italcars a jeho zákazníky při nákupu a prodeji ojetých motorových vozidel a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Italcars a zákazníkem, majíce povahu obchodních podmínek ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.3      Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré obchody uskutečněné mezi Italcars (dále jen Prodejce) a zákazníkem včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Od těchto obchodních podmínek se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

1.4      Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou pro zákazníka závazné od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s prodejcem, tedy od okamžiku, kdy je mezi Prodejcem a zákazníkem učiněn jakýkoliv právní úkon směřující k uzavření kupní smlouvy.

1.5      Zákazníkem se rozumí jakákoliv fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba jednající statutárním orgánem, prokuristou, případně zmocněncem na základně úředně ověřené plné moci ne starší 3 měsíců, která má zájem na prodeji či koupi automobilu z nabídky Prodejce.

1.6      Kupní smlouvy týkající se motorových vozidel uzavírá prodejce se svými zákazníky ústní či písemnou formou. Kupujícím nebo Prodávajícím se rozumí každý zákazník, který uzavřel s Prodejcem kupní smlouvu ohledně konkrétního motorového vozidla dle toho, zda motorové vozidlo kupuje či prodává.

1.7      Internetovou nabídkou se rozumí aktuální nabídka automobilů prezentovaná Prodejcem na jeho internetových stránkách www.italcars.cz nebo serverech jiných provozovatelů zabývajících se inzercí.

1.8      Právním úkonem učiněným písemnou formou se rozumí veškeré dokumenty vydané Prodejcem a jiná podání učiněná formou listiny či obdobného hmotného materiálu, faxové či elektronické podání.

 

II.                  Práva a povinnosti zákazníka

 

2.1      Zákazník se zavazuje seznámit se se všemi podmínkami uzavíraného obchodu, konkrétně kupní smlouvou, všeobecnými obchodními podmínkami prodejce, jakož i dalšími dokumenty a informacemi, které mu Prodejce předá.

2.2      Zákazník má právo:

-          prohlédnout si motorové vozidlo před jeho převzetím, a to i za účasti jím přizvaného odborníka, kterého je oprávněn kontrolou technického stavu automobilu a jeho prohlídkou pověřit.

-          uskutečnit s vybraným motorovým vozidlem zkušební jízdu tak, aby se mohl řádně seznámit s funkčností motorového vozidla a jeho technickým stavem.

-          seznámit se na veřejně přístupném místě a v libovolném časovém rozsahu s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek.

2.3      Zákazník se dále zavazuje:

-          uvést vždy pravdivé, správné a platné údaje o své totožnosti, zejména jméno, příjmení, adresu svého trvalého bydliště, případně obchodní firmu a sídlo, jde-li o právnickou osobu, telefonický a eventuálně jiný kontakt. Za účelem ověření těchto údajů je zákazník povinen prokázat svou totožnost prostřednictvím úředního dokladu. Osoba jednající za právnickou osobu předloží výpis z Obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, případně plnou moc k zastupování.

-          předložit v den uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do 3 dnů veškeré dokumenty potřebné k převodu vlastnického práva na nového vlastníka a k zápisu nového vlastníka do evidence (technického průkazu) v registru motorových vozidel, jinak má Prodejce právo od kupní smlouvy odstoupit.

-          seznámit se s technickým a právním stavem vozidla tak, jak je nabízeno k prodeji, potvrdit převzetí či předání motorového vozidla na oficiálním k tomu určeném písemném dokumentu a dodržovat všechna doporučení k provedení oprav a kontroly automobilu.

-          uhradit cenu motorového vozidla v hotovosti při převzetí, pokud není s Prodejcem ujednán jiný způsob úhrady motorového vozidla.

-          splnit vždy řádně a včas všechny své závazky, ke kterým se zákazník ve vztahu k Prodejci zavázal.

-          zákazník poskytuje Prodejci uzavřením kupní smlouvy souhlas k pořízení kopie občanského průkazu, případně jiného předloženého dokladu v souladu s ust. § 2 odst. 5 zákona 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, popř. v souladu s ust. § 2 ost. 3 zákona č. 329/1999, o cestovních dokladech, v platném znění, a souhlas se zpracováním osobních údajů na základě zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, za účelem zanesení Prodávajícího a Kupujícího do evidence Prodejce, zajištění změn v registru silničních motorových vozidel, případně za účelem zprostředkování úvěrové/leasingové smlouvy.

 

III.                Práva a povinnosti prodejce

 

3.1      Prodejce je povinen zajišťovat své služby řádně a s náležitou odbornou péčí. Prodejce je povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka.

3.2      V případě, že je motorové vozidlo prodáváno formou leasingu nebo úvěru, je Prodejce oprávněn účtovat zákazníkovi náklady vynaložené na přípravu leasingové nebo úvěrové smlouvy.

3.3      Prodejce se zavazuje:

-          předat kupujícímu doklady od vozidla, ve kterých bude vyznačena změna o odhlášení vozidla na jeho osobu.

-          zařídit kupujícímu za poplatek změnu v registraci vozidel – přihlášení vozidla na jeho osobu.

-          v maximální možné míře chránit veškeré údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a jakožto správce zpracovávat veškeré poskytnuté osobní údaje kupujícího a to za účelem zanesení kupujícího do evidence zákazníků Prodejce, za účelem provedení změn v registru silničních motorových vozidel, nebo za účelem zprostředkování leasingové/úvěrové smlouvy.

 

IV.                Podmínky prodeje automobilu

 

4.1      Zákazník si kupuje automobil ve stavu, jak si jej osobně či prostřednictvím jím určené osoby prohlédl, s vědomím, že se jedná o automobil použitý, opotřebený úměrně stáří a ujetým kilometrům.

4.2      Přílohou kupní smlouvy a její nedílnou součástí je předávací protokol, ve kterém je zaznamenán stav vozidla ke dni jeho prodeje zákazníkovi.

4.3      Prodejce vydá automobil kupujícímu až po splnění všech povinností stanovených kupní smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Vlastnictví vozidla přechází na zákazníka až v momentě zaplacení kupní ceny v plné výši.

 

V.                  Odpovědnost za vady

 

5.1      Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady motorového vozidla v provozovně prodejce, ten reklamaci přijme, posoudí a učiní rozhodnutí k dalšímu vyřízení každé reklamace kupujícího týkající se vad automobilu k dalšímu vyřízení každé reklamace kupujícího týkající se vad automobilu.

5.2      Kupující bere plně na vědomí a souhlasí s tím, že prodejce neodpovídá za vady vzniklé předchozím použitím a opotřebením motorového vozidla, za vady vzniklé po převzetí automobilu kupujícím, za vady, na které byl kupující výslovně upozorněn a za vady, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo vědět musel (vady zjevné).

5.3      Kupující je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady a tyto oznámit prodejci bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil nebo zjistit mohl při vynaložení odborné péče, v opačném případě jeho nároky z odpovědnosti za vady zanikají.

 

VI.                Závěrečná ustanovení

 

6.1      Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky. Zákazník uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že byl s obsahem těchto obchodních podmínek seznámen, tomuto obsahu zcela rozumí a nemá proti němu výhrady.

6.2      Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01. 01. 2010

Kontakt

ITALCARS
U Lihovaru 145
Černá Hora
67921
Tel: 777 330 234
Email: info@italcars.cz

IČ: 29285763
DIČ: CZ29285763

OTEVŘENO:
Po - Pá
8:00 - 16:30
So
9:00 - 12:00 - Pouze, po předchozí dohodě.

.